Beszámoló a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség és a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club konzorciumában megvalósuló “Több, mint egy klub” elnevezésű, EFOP-5.2.1-17-2017-00007 azonosító számú projekt keretében 2019.04.26.-án tartott, instruktori felkészítő képzésről

with Nincs hozzászólás

Beszámoló a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség és a Debreceni

Egyetemi Atlétikai Club konzorciumában megvalósuló “Több, mint egy klub”

elnevezésű, EFOP-5.2.1-17-2017-00007 azonosító számú projekt keretében 2019.04.26.-án tartott, instruktori felkészítő képzésről

 

Célcsoport

A képzés célcsoportja a projektben 2019. májusában induló egészségfókuszú foglalkozások (zumba, nordic walking, asztalitenisz) instruktorai és a DEAC szervezetből a pályázatban résztvevő megvalósítók voltak (összesen 10 fő). A résztvevői kör előképzettsége, személyes és szakmai kompetenciái, valamint életkora igen eltérő volt.

A képzés célja

A képzés célja az volt, hogy a projektben résztvevő instruktorok, DEAC résztvevők (megvalósítók) ismerjék meg a Sportegyesületek az Egészségért elméleti hátterét, előnyeit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a projekt keretein belül.

Az oktatási módszer kiválasztását befolyásoló tényezők

Az oktatási módszereinek megválasztásánál lényeges szempont volt, hogy kialakítsuk a felnőttek azon szakmai és módszertani kompetenciáit, mely képessé teszi őket a sportklubokban az SCH for Health szemléletmód tükrében a felnőttek motorikus képességeinek fejlesztésén túl a prevenció és az egészségtudatos magatartás formálására is. A szakmai kompetenciák fejlesztésén túl további célunk volt, hogy fejlesszük a képzésben részt vevők személyes kompetenciáit, az önképzés módjait, valamint fejlesszük azokat az önellenőrzési és önértékelési módszereiket is, melyek segítik őket az egész életen át tartó folyamatában.

A képzés módszertana:

A képzés helyszínén a résztvevők és az oktatók közel kerülhettek egymáshoz, így az oldott légkör biztosítva volt. Az asztalokat a résztvevők körül tudták ülni, a csoportmunkánál és projektfeladatoknál, csapatépítő tréningnél megfelelő volt a résztvevők elhelyezkedése. A képzéshez a szükséges eszközök: projektor, flipchart tábla, a teremben rendelkezésre állt.

Az oktatás során alkalmazott módszerek

A tanár munkáján alapuló módszerek:

 • szóbeli ismeretközlés, előadás
 • magyarázat

A tanár-tanuló közös munkáján, interakcióján alapuló módszerek:

 • brainstorming
 • interaktív beszélgetés
 • csoportos megbeszélés, vita
 • projektmunka
 • ismétlés
 • gyakorlás
 • ellenőrzés
 • értékelés
 • csapatépítő feladatok, játékok

Tanulók önálló munkáján alapuló módszerek:

 • tanulói megfigyelés

A képzés témakörei

A képzés témakörei során a résztvevők az alábbi kompetenciákat és ismereteket sajátíthatták el.

Modul Kompetenciák Ismeretek Funkciók
Bevezetés a rekreációba és a sportegyesületek az egészségért koncepció elméleti háttere Helyzetfelismerés

Érzelmi stabilitás

Problémamegoldás

rugalmasság

tervezőkészség

interperszonális rugalmasság

empátia

kiegyensúlyozottság

áttekintőképesség

életvezetési ismeretek

A szabadidősport, a rekreáció és az egészségfejlesztés területén napjainkban használt terminológia, összefüggések

Életmód toto, trendek, statisztikák játékosan (Eurobarometer stb.)- hazai helyzetkép és főbb problémák vázolása

Nemzetközi ajánlások a fizikai aktivitásra (WHO, SCfH alapján)

Sportegyesületek az Egészségért koncepció lényegének bemutatására, előnyei egyéni és szervezeti szinten stb.

Problémamegoldó szemléletmód alkalmazásával hozzájárul a résztvevők holisztikus egészségszemléletéhez, preventív gondolkodásához.
Egészséges életmód faktorai Helyzetfelismerés

Érzelmi stabilitás

Problémamegoldás

rugalmasság

tervezőkészség

interperszonális rugalmasság

empátia

kiegyensúlyozottság

áttekintőképesség

életvezetési ismeretek

Az egészséges életmód elemeinek megvalósításához szükséges információval, ismerettel rendelkezzen (optimális testsúly, sportmozgások szervezetre gyakorolt hatása, pulzusszámítás módszerei, stb)

egészség definíciói

életmódelemek, életstílusok

Az egészség megőrzésére és megtartására irányuló ismeretek, képességek, kompetenciák

egészségfejlesztés lehetőségei és eszköztára az általános iskolában,

személyiségfejlesztés a sport eszköztárával

Egészségterv, életmód tervezés

Életviteli ismeretek és gyakorlatok

Személyre, szabott, egyedi tervek kialakítása (pulzusmérés, fittség)

Fittség-edzettség és mérhetőség Kondicionális képességek felosztásának és megnyilvánulásának ismerete,

fitnesz trendek ismerete, kondicionális képességek helye a képességek rendszerében és összefüggése,

képességfejlesztő gyakorlatok ismerete,

képességek

tervezési képesség

kreativitás

önálló feladatmegoldó képesség

rugalmasság

tervező készség

Elemző, értékelő képesség,

Logikus gondolkodás

Következetesség

interperszonális rugalmasság

Mérés, mérhetőség: a fitnesz trendek, teljesítménymérési lehetőségek és értékelések bemutatása. Sportág-specifikus képességfejlesztés tervezete,

képességfejlesztés

differenciálás a terhelésadagolásban,

fittségmérés

Sportklubbok az egészség szolgálatában gyakorlati aspektusok Adaptációs képesség

logikus gondolkodás

team-munkában való gondolkodás, interperszonális rugalmasság,

közérthetőség,

kapcsolatteremtő képesség,

áttekintőképesség,

rendszerezőképesség és

tervezőkészség

SCfH alkalmazhatósága, alapelvei egy sportklubban

Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása

Egészségcentrikus sportklubok működésének alapjai (célcsoport, kínálat-kereslet, szervezeti feladatok)
A tapasztalatok disszeminációja Szervezőkészség,

tervezőkészség,

empátia,

emberismeret,

koordinációs készség,

rugalmasság,

logikus gondolkodás

Instruktorok munkáját segítő elméleti és gyakorlati feladatok (differenciálás, konfliktuskezelés, panaszkezelés, óraszervezés, sportszerhasználat, mérés). Instruktori gyakorlatok,

Új típusú mozgásformák, edzésmódszerek és eszközök, trendek alkalmazása a programok tervezésében

 

A képzés eredményei

A képzés során a résztvevők megismerték a Sportegyesületek az Egészségért koncepció lényegét, valamint, hogy az elméleti ismeretek hogyan építhetőek be saját instruktori gyakorlatukba. Az oktatók megszerezték és elmélyíthették a kurzusok megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzések végére a különböző célcsoportokkal és helyszíneken dolgozó instruktorok elmélyítették egymás közötti kapcsolataikat. Képessé váltak tapasztalataik megosztására és mások jó gyakorlatainak beépítésére saját szakmai gyakorlatukba.

Képzési tematika

Képzési tematika 2019.04.26.
A képzés neve: Sportegyesületek az Egészségért instruktori, résztvevői felkészítő tréning
A képzés célja:

 

A projektben résztvevő instruktorok, DEAC résztvevők (megvalósítók) az adaptációban résztvevő szervezetek, valamint a mozgásprogramban résztvevő célcsoport tagjai ismerjék meg a Sportegyesületek az Egészségért elméleti hátterét, előnyeit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit a projekt keretein belül.
A képzés időtartama: 6 x 45 perc, 3 x 90 perces bontásban
A képzés célja: ●      Érzékenyítés

●      A Sportegyesületek az Egészségért koncepció lényegének megismerése és a szemlélet beépítése a résztvevő saját szakmai területén

●      Egészség-orientált szemlélet formálás: az egészség és szabadidősport összefüggéseinek megismerése, valamint későbbi alkalmazása

●      A kurzusok megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, elmélyítése az egészségfejlesztés területén

●      Csapatépítés, a résztvevők ismerkedése, az egymás közötti kapcsolatok erősítése, a későbbi szakmai kommunikáció előkészítése

 

Megszerzendő ismeretek, kompetenciák: A képzés teljesítésével a résztvevő

●      Legyen képes a Sport Klubok az Egészségért koncepció lényegének bemutatására

●      Legyen képes a szemlélet beépítésére és alkalmazásába saját szakmai gyakorlatába.

●      Ismerje a szabadidősport, a rekreáció és az egészségfejlesztés területén napjainkban használt terminológiát és az alapvető összefüggéseket.

●      Naprakész tudással rendelkezzen a fizikai aktivitással kapcsolatos nemzetközi ajánlásokról.

●      Szerezzen ismereteket az aktuális fitnesz trendekről

●      Ismerje meg a projekt során használt mérőeszközöket, legyen képes ezek önálló alkalmazására, az eredmények feldolgozására, értékelésére.

●      Ismerjék fel a csapatmunkában rejlő erősségeket

 

A tantárgy oktatója (előadója): Dr. habil. Müller Anetta

Dr. Lacza Gyöngyvér

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei  kiválasztott instruktorok részére
A képzés formája csoportos képzés
Tervezett csoportlétszám minimum 6, maximum 15 fő
A tréning tematikája
Ismerkedés, Célok, Elvárások

 

A szabadidősport, a rekreáció és az egészségfejlesztés területén napjainkban használt terminológia, összefüggések

●      Életmód toto, trendek, statisztikák játékosan hazai helyzetkép és főbb problémák vázolása

●      Nemzetközi ajánlások a fizikai aktivitásra (WHO, SCfH alapján)

●      Sportegyesületek az Egészségért koncepció lényegének bemutatására, előnyei egyéni és szervezeti szinten stb.

 

●      Az egészséges életmód elemeinek megismerése (optimális testsúly, sportmozgások szervezetre gyakorolt hatása, pulzus számítás módszerei, stb.)

●      Mérés, mérhetőség:  fitnesz trendek, a projektben használt mérőeszközök használata (okos óra, lépésszámláló, stb.)

 

●      SCfH alkalmazhatósága, alapelvei egy sportklubban

●      Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok bemutatása

●      Testreszabott csoportmunka

●      A csoportmunka prezentációja

●      Instruktori adminisztrációs teendők

●      Értékelés, Zárás

 

A képzésben résztvevők értékelése
A képzési igazolás kiadásának feltételei  A képzésen történő aktív részvétel.

Csoportos projektmunka sikeres prezentációja a tréning végén.

A megengedett hiányzás mértéke A képzés elfogadásához minimum 75%-os részvétel kötelező
Teljesítmény értékelő rendszer Csoportmunka a tananyag beépítésének lehetőségéről a résztvevő szakmai gyakorlatába. Projekt prezentáció.

Értékelés rendszere: megfelelt/nem felelt meg